!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
金瓶梅电影
地区:郑怡
  类型:九九电影网
  时间:2022-05-11 20:55:45
剧情简介

🚂🚂🚂朱子安越想越觉得有道理,溺水在这样一份公开发行的报纸上爆料 ,溺水不管是与海汉来往密切的朝鲜,还是偷偷摸摸跟海汉保持贸易关系的萨摩藩,应该都能很快注意到这个消息。站在他们各自的立场上,幕府的军购计划将会是一个不小的刺激 ,他们大概也不会对此熟视无睹。

76772次播放
4495人已点赞
737人已收藏
明星主演
江宏恩
章子怡
袁智勇
最新评论(127+)

阎学敏

发表于5分钟前

回复 😗🪶🪶🍞🍞🐲🌜🌜这个问题其实上次霍明贤在青岛港已经试探着问过了,不过海汉这个给出的答复,显然还不能成为朱由栎所需要的定心丸,所以这次他又来亲自问一遍。👡👢👡👢🌍🍫🍫🚟🚟🚏


利绮

发表于5分钟前

回复 ️🙉🙉💷💷🛖🏘🐄🐄李清扬点点头道:“漕府是明廷成立的衙门,那么削权一事,也应交由明廷来完成。但这中间有一个问题,那就是如今明廷所发布的旨意,特别是涉及官员任免,衙门职能调整的内容,是否还能在京畿之外的地区得到有效执行?”⚓⚓🏎🏎🐫🌩🌩🐗


金津杓

发表于9分钟前

回复 👦👦💑💑👋👋🐥💐满清也迅速地对烟草禁令作出了再一次的修改,效仿海汉的做法,将境内所有烟草种植和销售都收归到官方。🥠🥠👪👪🍪🚒🧁


金瓶梅电影
热度
859859
点赞

友情链接: