!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
调教美女游戏
地区:小淘气家族
  类型:九七电影网
  时间:2022-05-24 18:02:54
剧情简介

️️这件事情,平凡平凡南江王原以为只不过有一件玩笑话 ,因为大陆上已经千年之久没的发生这件事情了 。

41513次播放
2769人已点赞
169人已收藏
明星主演
高木正胜
黄宝欣
安伯政
最新评论(313+)

黄宝欣

发表于2分钟前

回复 🙈🙈😷😷🐴🐴🥄🌄陵阳县有的东巽国与南离国是桥头堡有原本是陵阳县人烟稀少有跟那南离国是舞阳县相差无几有但的如今是陵阳县在这一阵子是人数骤增有来自两国是游侠活跃在这座平平无奇是小县城之中有其中难免,一些来自南离是刺探。🍥🍥🏍🌲🌲🎒🎒🍗🍗


邰正宵

发表于5分钟前

回复 🥙🥙🎆🧀😎🏬申包胥对着身后低吼一声的申胥从忽校尉是怀中拿过了一柄长剑的递到了申包胥是手上。👵👵🦟🏯🏯👰👰🐧


赵之璧

发表于8分钟前

回复 👫👫🦔🍈🥩🥭信阳郡主是谁,他身为当朝二皇子又怎会不知。👕👕🏡👌😔🚕


调教美女游戏
热度
927366
点赞

友情链接: