!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
剑侠情缘电视剧
地区:̩Ȼ
  类型:八哥电影网
  时间:2022-05-25 10:51:09
剧情简介

🐸温柔青檀苦笑着的现在既然苦木来了的那这切磋什么是的还真有,些的难以进行下去呢 。

35494次播放
3679人已点赞
239人已收藏
明星主演
郑义
̷άά
杨佳
最新评论(956+)

高宇

发表于5分钟前

回复 🦂🌕🌕🍁🕸🕸🚨🚨曾经在两年前是时候有他外出带队巡逻山林是时候有偶然之间救下了一个被群狼围攻是文弱书生。🥓👩🥯🥯🍓🍓🌤🌤


徐静蕾

发表于7分钟前

回复 😊🌤🌤🍜🍜💂🥗🥗除了接受认命以外,自己好像还真的就有没什么其他更好的解决方法了呢?🌇🌇👐💋🍞🍞🦄🦄


张也

发表于7分钟前

回复 🐐🦊😁⚡⚡🛤🛤背景最优秀的有那也是御史大夫的庶子。🦜🦜🐝🧂🧂🌷🐑


剑侠情缘电视剧
热度
158648
点赞

友情链接: