!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
菊内留香 金银花露
地区:阿妹妹
  类型:久播电影网
  时间:2022-05-27 00:00:33
剧情简介

😫😫😫😫已经走到门口的陶东来回过头来笑了笑 :“你说的没错 ,就是去下副本 。”

36673次播放
8754人已点赞
925人已收藏
明星主演
袁子皓
王冠
李宁
最新评论(246+)

张润伟

发表于9分钟前

回复 🐋🐔🚧🌁🌁😭“看来我们的基层组织工作还需要改进,现行的公社管委会模式,出了事完全就没有抵抗能力。这还好是内部斗殴,如果是有敌人来袭,恐怕很难把人组织起来防御吧?这两天新进入公社的移民又多了不少,我看还是得多派点人到公社里坐镇才行。”刚刚赶到公社的顾凯忧心忡忡地说道。💃💃🍱🍱🧁🧁👳👳🐛


王威胜

发表于1分钟前

回复 🌙🌙🍎🚧🚧🏖🏖👋陶东来和施耐德对视一眼,两人均是心道这鸿基港的开发计划看来还真是赶鸭子上架,非得提前进行不可了。如今崖州的煤已经涨到每百斤二钱银子,那就是差不多四两银子一吨,而李掌柜说广州运来的煤炭恐怕还得在这个价钱上翻番,就算八到十两银子一吨的价格,对于每个月的煤需求量在三百吨以上的穿越集团来说,这个采购项目可能会用到的支出并不是一个小数目。如果这种煤炭紧张的局面持续时间较长,那么一年下来穿越集团光是花在买煤这一项上就得好几万两银子,这么算下来,反倒是自己开采一个煤矿的花费还能比较少一点。👋🦓🦓🚙🚙👮👕👕


斯琴格日乐

发表于1分钟前

回复 🌉🥥🥥🏟🏟😁🍎天气预报小组一直守在寨墙上,将风速和气压的变化报告给执委会,然后由相关人员在电脑上计算可能出现的风暴强度。😀👇😝👲👲🙉🙉


菊内留香 金银花露
热度
191344
点赞

友情链接: