!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
新婚人妻
地区:眼镜蛇
  类型:琪琪电影网
  时间:2022-05-13 18:06:55
剧情简介

🪱🪱大明历年来投效海汉的官员已多如牛毛,奇怪虽然听说李清扬是锦衣卫出身 ,但陶弘方等人倒也没有什么惊讶的感觉  。

11744次播放
3344人已点赞
989人已收藏
明星主演
张婧
张克帆
吴克群
最新评论(588+)

卢冠廷

发表于3分钟前

回复 🍝🌛🌛🐰🍛😋运抵北方的货物数量不足,是因为途中被海汉查扣了一部分。如果不认缴,那别说粮食,整个漕运都可能会就此中断。谁要觉得有问题,那就自行去找海汉交涉。🐤🐤🚠🚨🛄🛄️️


姜育恒

发表于5分钟前

回复 🐔😲🛖🏘🛖🏘🪐👲白克思这下就明白了,德王这是寻求帮助来了。海汉跟德王府的合作,当然是看中了德王一系的藩王身份和影响力,但如果明廷取消了德王的封号,那这合作效果恐怕就将要大打折扣了。出于实际考量,海汉就得设法替德王府保住地位才行。️️🐵🐵🍇🍇️️🫒🫒


闵庆勋

发表于6分钟前

回复 👘️️🏡🧁🧁️️不过与普通的书院有所不同的是,学院里并没有传出朗朗读书声,反倒是不断有各种金属敲击的声音从各处传出。🌤🌤🍶🍶🏤🚑🚑🐺🐺


新婚人妻
热度
185136
点赞

友情链接: