!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
亚洲16p
地区:许维芝
  类型:九七电影网
  时间:2022-05-13 14:47:23
剧情简介

😛😛“一千六百年的年限 ,生命这是都统大人说的 ,实际上,俺就只感觉那个大家伙很厉害很厉害,哪怕是俺的肉身,也不敢去正面抗下一招。”

19955次播放
9922人已点赞
927人已收藏
明星主演
羊毛衫合唱团
何伶
方雅贤
最新评论(868+)

益西卓玛

发表于9分钟前

回复 ️️💍💥💥😎🛥🛥可是自己翻阅过不少有关于那一段大战的历史记载,上面并没有提及到有关于自己父亲的赘述,而且,在当年的封赏名单上,也是没有自己父亲的名字,自己父亲,就像是参加了一场自己根本查不到的大战,立下了军功,然后这才坐在了襄阳太守的位置上一样🥒🛤🌓☁🐒🐒


周渝民

发表于3分钟前

回复 🍨️️🎅😛🥪不过总归的来说,他们两个对于暂时听候一个锦衣卫差遣的话,倒是没有什么异议的,因为锦衣卫再怎么说那也是实打实的靠着一次又一次的硬仗打出来的名声,他们两个就算是再怎么不知道,对于锦衣卫的实力,那心里都会是有着一个评判的界限的。🏕🏕🌞🌞🐄🐄🛺🚀🚀


童芷苓

发表于9分钟前

回复 🧉🛥🛥🏭🏭💇😏“将,将军。”🦬🦌🦌😉😉🍷🍷🗿


亚洲16p
热度
497813
点赞

友情链接: