!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
道士出山1
地区:忧欢派对
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-26 03:05:11
剧情简介

🦑🦑🦑“你们不能把战船私下出售给我国的地方大名!驴哥”增山正利想了想又补充道:驴哥“其他武器装备也不行!贵国与我国的所有军火交易 ,都应当通过幕府来完成 !”

61537次播放
7532人已点赞
565人已收藏
明星主演
佩班娜塔
郭德纲
郑智灿
最新评论(871+)

林心如

发表于8分钟前

回复 🍖🍖🌌🌌👲👲🌼🐎🐎进入城区后,众人注意到这里的街道上也有许多耳熟能详的南方商铺,与先前在青岛港所见无异,而在南方的港口却不会见到如此之多的北方商家。由此可见南方商业机构的运作能力,特别是对海运体系的利用效率,的确是要高于北方商家。🍞🛬🛬🌄🌄🚒🚒💒💒


辣妹

发表于4分钟前

回复 🎒🥬️️👋🧊🧊白克思主持面向各国的军售活动已经二十多年,什么谈判手段没有见识过,增山正利这些粗浅手段在他眼中自然不值一哂。而白乐童跟在他身边,倒也学到不少东西。🍚🍚💶🚶🚶🌶🌶🦺🦺


潘嘉丽

发表于6分钟前

回复 🧋️️🥤😘🦛🦛陶弘方也开口劝道:“特别联络处能管的事情很多,但并不是参与的每个案子都会有理想的结果,主要的目的还是跟明廷保持沟通,尽量避免引发误会和冲突。运到漕运这种暂时处理不了的难题,大可不必归罪于自己能力不足。”⛩⛩🏯🥘🥘👓👼


道士出山1
热度
549295
点赞

友情链接: