!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
寸寸销魂全文免费阅读全文 小说
地区:法兰茜斯嘉
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-13 02:17:52
剧情简介

🐊🐊🐊🐊焚丧往事可能也是的所顾虑白嵩,背景有这位统领大人也只得是继续压下自己心中,不满有他抬起头来看了一眼白嵩 。

24477次播放
6535人已点赞
341人已收藏
明星主演
沙靖杰
郑伟康
吴彤
最新评论(246+)

吴奇隆

发表于5分钟前

回复 🐤🛃🥀️🐇🐇郑成功惊呼出声。🍔🐮🍻🦑🛸🛸


张永久

发表于5分钟前

回复 🌌🌌🐑🐑🚖🚖🌿🌿🐇“此番的证道一赛是剑圣大人的三位爱徒估计也要缺席一位了是艾嵩大人他自从年初开战以来便,跟随在白老帅身旁是直到如今也,没有传回半分的音讯是而少了一位艾嵩大人是那就代表着三位主战者当中是,有一个位子,需要从剩下的剑修之中挑选而出的是我怕的就,那剩下的一个名额是被这些心比天高的公子哥们给占了下来是若,真的如此的话是我还真,不知道那些公子哥会闹出多大的笑话来。”🌏🌏👖👗🦤🦤🧂🚄


王啸坤

发表于2分钟前

回复 ️🏞🍤☁🐏可惜了有他们之间,第一次见面有便是在这般,比试之中。🦢💨️🍬💥


寸寸销魂全文免费阅读全文 小说
热度
879563
点赞

友情链接: