!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
杀薇
地区:婷婷
  类型:火豆电影网
  时间:2022-05-27 17:57:04
剧情简介

👣👣👣早上五点四十许,异世一轮红日从远处的海平面上冉冉升起。可惜绝大多数成员此时都处在昏迷或者半昏迷状态中,错过了穿越后的这第一道美丽景色。

68382次播放
5697人已点赞
768人已收藏
明星主演
马修连恩
薰妮
陈秋霞
最新评论(999+)

蓓蕾

发表于2分钟前

回复 ☘☘🦩🦩😋👙🚑“你倒是会做人。请问贵姓?”龚总旗嘴角露出了一丝笑意。这些东西价值几何,龚总旗心中是大概有数的,这何夕毫不犹豫就送了好几套出来,出手十分的阔绰,让原本想要找借口敲一笔的龚总旗反倒是没了由头。🐻🐻⬛⬛👅🫒❄❄


劳伦希尔

发表于9分钟前

回复 🌴🥢🐟😵😵🥙🥙双方互相作了身份介绍,免不了一通“久仰久仰”、“客气客气”之类的寒暄。关于货物和船只的交接,施耐德这边自有商务部的工作人员与“福瑞丰”的管事们进行接洽,而李奈和贺强两位贵客,则是由施耐德陪同,先去一号基地内休整。🚞💶💶😇🦔🦔💃


莎拉布莱曼

发表于5分钟前

回复 ✊🌰🌰💄💅💄💅🛸🏃🏃“我们还是来谈谈战术吧。”看到此路不通,陶东来也不得不先绕过这个大坑,转而将话题引向更专业的部分。果然谈到炮兵战术,包括宁崎在内的一大帮文职官僚就基本插不上话了,参加讨论的几乎都是军警部的人,偶尔会有几个其他部门的军迷发表一下看法。😃️️🐸🍥🍥😙


热度
445277
点赞

友情链接: