!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
xl上司带中文翻译
地区:傅霖
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-18 05:38:10
剧情简介

🦝工业部的订购清单已经完成了大部分 ,史莱但有些定制的设备和机械还需要等一段时间才能从厂家提货。而农业部的筹备工作则比较麻烦,史莱相当多的作物良种都必须要等到穿越行动之前才能移植到船上 ,而像家禽家畜也是同样的道理 。袁若修老爷子已经在三亚东边的英州租下一个小农场暂时安置这些无法提前太长时间上船的农业物资 ,待从湛江购买的驳船船队沿海南岛东岸南下时再装船起运直奔榆林港 。

63573次播放
8146人已点赞
452人已收藏
明星主演
李皆乐
胡杨林
收音头乐队
最新评论(559+)

萱宁

发表于4分钟前

回复 🥬🥬☃☃👄👄🐰🦞颜楚杰长叹一口气道:“昨晚上说那么热闹,定了要上后膛炮,我开完会回去兴奋得根本睡不着,结果到最后还是只能用这种粗笨的老式火炮。”🍙🫐🫐⛽⛽🛕🛕🐋


何欣

发表于8分钟前

回复 🏎🏝️🏝️️️🎂🦪🦪陶东来没有再说什么,从自己的笔记本电脑里调出一份文档,然后将屏幕转向了蒙贺。🍚🍚🐂🐘🐘🍽️🍽️😅


韩阳子

发表于1分钟前

回复 😌😌🎢🦀🦀😠😠🙍🙍“今日短毛贼人驱使我们去河东开荒,我看他们划定之地只怕有千亩之多。短毛贼人又是开荒种地,又是修厂造船,铁定是要在此定居不走了。”罗升东很无奈地说出了自己对于所知情况的分析。🍒🏛🏛🍲😀🌤


xl上司带中文翻译
热度
461967
点赞

友情链接: