!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
美弥藤
地区:潘雪萍
  类型:阳光电影网
  时间:2022-05-27 16:34:59
剧情简介

🐖🐖哈建义问道 :小演心“子安,你这位上司 ,对待你的态度可有什么不妥的地方?”

57638次播放
5195人已点赞
979人已收藏
明星主演
李朱元
萧贺硕
杨进明
最新评论(167+)

约翰塞巴斯蒂安巴赫

发表于5分钟前

回复 🍀🍀🍮🍐🍐🐼🐸🐸既然有人设法拉拢,自然也会有人挑拨离间。这些年来执委会收到的各种关于陈一鑫的告密信,也是多不胜数了。内容大致便是检举陈一鑫在山东辽东割据一方,刚愎自用,与大明或满清高层过往甚密,密谋造反云云。🗼🗼🕌🕌️️️🐰


麦可法兰克斯

发表于8分钟前

回复 ️️🚋🌟🌟🐋🍤🍤但如今运粮船还没过淮安,漕粮就已经以损耗的名义被偷偷刨掉了三成左右。据曹崑所说,他在半夜见到当地卫军有组织地登船卸粮,并且被警告不许对外声张。💫🍟🍟😗🦙😜😜


酒井法子

发表于3分钟前

回复 🛃🐨🐊👣🌰白克思道:“想必对本地人来说,登州城这个地方应该是不太吉利了。”🌓🌝🌝🌖🌖🗼🗼🐗


美弥藤
热度
955553
点赞

友情链接: