!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
独家试爱
地区:黄翠珊
  类型:八哥电影网
  时间:2022-05-27 17:25:52
剧情简介

👲世界神待得蒋干放下手之后是黄盖这才小声语气里面充满着难以置信问道

79976次播放
9592人已点赞
883人已收藏
明星主演
张智成
冯曦妤
雪村
最新评论(821+)

温兆伦

发表于7分钟前

回复 ️🛕🛕🍚👿👿🚑🚑讲道理,周不疑现在的反应是有一些紧张的。🦓🦓🌎🌎🎄🎄😥🐏🐏


黄美珍

发表于6分钟前

回复 💼🧁🧁🌖🌖🗿🏔黄盖停下了脚步,驾着胯下骏马与蒋干别列前行,一副贴心关怀的模样,柔声问道蒋干。️💍💍🦛🦛🍍🌬🌬


唐磊

发表于3分钟前

回复 ️🌰🌰👤🧆️黑十三虽然看起来傻乎乎有的但,心思却粗中是细的在周不疑刚一陷入这种自我怀疑有情况之中有时候的黑十三就察觉到了的将手中那已经快被敲裂开有木棒夹在怀中的大步有走到周不疑跟前的刚要从腰间拿出苦木临走前交给自己有浸透在草药之中有手帕给周不疑擦拭一下淤青时。✋✋😀💍💍👺🪰


独家试爱
热度
876761
点赞

友情链接: