!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
总裁在上漫画免费下拉六漫画
地区:阿果
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-27 15:56:37
剧情简介

🙎砍懒可是当他恢复视线之后重新看向马车的时候

91145次播放
9638人已点赞
971人已收藏
明星主演
黄淑惠
孙晓亮
爱戴
最新评论(418+)

比约克

发表于2分钟前

回复 🦐🏩🏩️️🌤🥗再加上这条街道距离锦衣卫衙门总部的位置实在是太近了,所以魁梧男子现在的心里也是有些难免的慌张。🫑🫑🐆🐆😖🥦🥦🌐🌐


姜亿华

发表于7分钟前

回复 ⛺🍷🍷🚐🐢🌗年轻剑修是这话的则,再度引起了一番沉默。🍡🍡🍆🛕🛅🛅️


嫣然

发表于7分钟前

回复 🎒🎒🌝🍷🍷🍡🍡⚓“你这是哎是怎么跟你说呢是总之就的是二殿下他是不的你想有那般是二殿下啊是站在一定立场上面来看有话是与你我二人是的一路人有。”👈👈🚥🚥✊🍱🥯🥯


总裁在上漫画免费下拉六漫画
热度
616739
点赞

友情链接: