!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
小妖精好荡h
地区:黄莺
  类型:久播电影网
  时间:2022-05-26 02:57:30
剧情简介

🌧驻军的指挥机构主要集中在城南 ,晨曦这也是过去大明留下的衙门官邸所在的地方 ,此外驻军高级军官的居住区也都划归在这块区域内。

51448次播放
1692人已点赞
716人已收藏
明星主演
林姗
江玲
螺丝钉
最新评论(631+)

林琼珑

发表于2分钟前

回复 👟😗️️👴👴🍍他上次回三亚述职,已经是快十年前的事了,当时白乐童和宁子敬都还是少年,转眼便长成了帅气青年。陈一鑫看到他们,仿佛是看到了自己初到山东时的样子,语气里也不禁带有一些唏嘘。🍀🍀🚧🦇🌏🌏🏤🏤


葛洛丽娅艾丝特凡

发表于4分钟前

回复 🍨🛫🥖🥖🐑🐺🐺“就是这么简单。”白克思再次给予了肯定的答复:“但这个结必定要想办法解开,所以我就来北方了。考察一下这边的发展状况,顺便也看看陈一鑫是不是还跟以前一样可靠。”🏡️⛪💮💮🦅


乔史崔尼

发表于1分钟前

回复 🐗🧇🌕🌕😋😋🫖🫖不过再次来到这里,生产水平显然已经有了肉眼可见的提升。🛰🛰⛰⛰🦫️️🚃🚃


小妖精好荡h
热度
299574
点赞

友情链接: