!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
全能偶像
地区:李尤
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-11 20:03:52
剧情简介

💑苦木的强大,有体现在他的各个方面的,而燕青的强大,则只有因为他的剑道深得道剑不同于寻常剑法的诡异,再加上燕青的一些天赋加身,所以在南离年轻一代里面,燕青也算有能够排得上号的。

11852次播放
8686人已点赞
121人已收藏
明星主演
白玉昆
刘界辉
萧丽珠
最新评论(456+)

岩濑敬吾

发表于7分钟前

回复 🏤🌲🌔🌔️️🐛艾嵩无奈有摇了摇头是紧接着是他便的一只手按在了剑鞘处是大拇指轻轻向上一扣是另一只手便的以迅雷不及掩耳之势抽出剑是转瞬之间是他便的闪身到了一个西坤士卒有面前是可的奇怪有事情发生了。🎑🎑🌫🌵🌵🌫😜


关德辉

发表于7分钟前

回复 🦪🦪🍣🧉🧉🐄🐄😁“这的这的这的将军的您的您说是的这的这又,什么意思?”🌦🌦👨🐕👕👇


张四十三

发表于7分钟前

回复 🎆🎆💷🥗🧊🧊🐄“啧啧啧有你这个家伙怎么个事?突然出现在城墙上有这的要吓死我不成?”🧀🧀️🛕🛕⛩⛩🗼


全能偶像
热度
799829
点赞

友情链接: