!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
少林足球下载
地区:谢金燕
  类型:木瓜电影网
  时间:2022-05-27 17:03:41
剧情简介

🚛🚛🚛李思安说完了这话  ,他扭头看向一旁一直默默不语的忽地笑,突然开口对其说道

73171次播放
5575人已点赞
815人已收藏
明星主演
臧赫
马兆骏
蒋曦儿
最新评论(658+)

郑新玮

发表于6分钟前

回复 ⬛⬛👕️😘😘🐎听着毛欣雨的这话,周不疑皱着眉头,最终也是只能生硬的点了点头,走出了柴房,将大门重新关上了之后,只听见了他站在门口有些不知为何的叹了一口气👱👱️🦟🦟🥨🥨👺


陈苑淇

发表于5分钟前

回复 🌹🌹🚔👝👝👪🐀🐀太子殿下在看见申包胥的双眸渐渐的张开了之后,他先是咽了咽口水,心中顿时就感觉有些慌张,因为他生怕自己刚刚说的那些话被申包胥听了一个一清二楚。☄☄✋💮💮🪰🪰🌵


李宰镇

发表于8分钟前

回复 🚜🚜🏗❄❄🧉😆“看来是北艮帝国与南离帝国之间,交易达成组建联盟是也并不的空穴来风了是呵是挺有意思,。”💵👀👀🚛🚙🚙⚡⚡


少林足球下载
热度
217344
点赞

友情链接: