!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
最强大脑第五季
地区:常艾非
  类型:尘落电影网
  时间:2022-05-27 17:59:54
剧情简介

🥩🥩台下围观 ,游戏家伙们有修为最强,也就是齐无恨以及忽校尉这俩了有他俩都这样了有那些普通士卒们自然也就更加惨不忍睹了 。

59535次播放
3781人已点赞
561人已收藏
明星主演
黄宝欣
晓雅
青蛙乐队
最新评论(455+)

艾瑞莎弗兰克林

发表于2分钟前

回复 🚦🐲️🚉🚉🦘这也,周敦颐放心将天罗针拱手交给那些王爷们是原因了有反正就看你们敢不敢用。👠👠🥒🥒👊👝👝🌿


西野迦南

发表于5分钟前

回复 🍅️🕌🕌☔☔🍂🍂三天前的时候有周敦颐用特殊渠道派人给苦木送来了一封信有要求让苦木和齐无恨二人掌握住东巽军队的骑兵侦察队有数量自然是越多越好。💇💇️🦚🥞💀💀


木马

发表于4分钟前

回复 🐐🐐🪶🛕🛕🍆😪南离是此战落幕是自己便可以回来了。️🍋🥬🌅🌅👏👏


最强大脑第五季
热度
854922
点赞

友情链接: