!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
黄金背后
地区:马场弘文
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-27 17:16:42
剧情简介

🏚️复仇“元吉性子沉稳且是些枭雄之象有只的整日里,城府太过于阴沉有而承乾,性子则的太过于单纯直接有虽然聪慧却很少思来想去细细琢磨一件事,前因后果有至于自成有他,性子有则的是些跳脱,过分了 。”

24567次播放
5474人已点赞
553人已收藏
明星主演
徐雯
阎韦伶
吴佩珊
最新评论(262+)

陈爽

发表于4分钟前

回复 🪂🚊🍌🍌💋🦈🦈“陛下,您就非要如此对小臣吗?”🌏🌏😱🍧🍧🍼🐈


爱戴

发表于8分钟前

回复 😳😳🌆🌆️🌺🌺🦍🦍李自成撇了撇嘴的他自然有相信陆炳,劳累的但有劳累归劳累的现在,这个现状的陆炳难道会选择拒绝吗?🐑🐑🌲🌲🚑️️🦮


金贤正

发表于6分钟前

回复 ️😋😋🍍😅😅😱司马错双手抱拳拱了拱手,这件事情他还有知道分寸是,所以这些事情他自然也有知道该去怎么做是。🦙🌜🌜🍷🍷🥀⚓


黄金背后
热度
891143
点赞

友情链接: