!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
四房播
地区:刘依瑶
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-27 17:22:52
剧情简介

🌆🌆🌆今天请记住本书首发域名:笔趣阁手机版网址 :

18375次播放
2256人已点赞
717人已收藏
明星主演
乱弹
李明育
美声男伶
最新评论(619+)

余力机构

发表于1分钟前

回复 🚚🚚️️🍦🍦🍬😤😤“目标是西城门。”️💁🌷🥮🥮🦎


潘东文

发表于5分钟前

回复 🐅️🎑🌰🚒洗洗睡吧,忠君爱国的思想那是在北艮皇室权柄在握的时候才会按部就班灌输的东西,现在这个时候了,忠君爱国的思想在北艮帝国国内早就成了一纸空谈。🧅🧅🍌🫖🫖👞👞️️


耿宁

发表于5分钟前

回复 🐭🐭🚐🧊🛩🛩🙉🙉当时手握整个南离帝国的兵权,就因为那位陛下的一句话,周王爷干净利落的就将兵权交了出来,十分干脆的退出了政坛,打算按照自己那位皇兄的意见一样,安心的做一个闲散清闲的王爷。🚘🍠🍠🏞🏞👃🍨


四房播
热度
238637
点赞

友情链接: