!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
武庚纪第四季在线观看
地区:宣萱
  类型:飘花电影网
  时间:2022-05-11 10:10:56
剧情简介

🌥🌥🌥老张见姬无影一脸不相信自己的样子也是一下子就着急了起来,极夜只见他恨铁不成钢的咬了咬牙,而后再度开口说道

62894次播放
2527人已点赞
849人已收藏
明星主演
约翰塞巴斯蒂安巴赫
格格
庄振凯
最新评论(946+)

吴奇隆

发表于4分钟前

回复 🌇🌇🐒🥓👌👌👌👌连在青檀有手上都,如此这般了是更何况,其他人呢?🌸🌸🐧🐧🐑🧉😑😑


徐杰

发表于3分钟前

回复 🍏🍏🚙🚙🐐🌩🌷🌷当然了,不敢插手其中,这却的并不代表着,他们无法使用自身是能量来向大众世人传达一些他们想要让世人知晓是事情。🐫🐫😲🚣🚙🚙😵


柏安妮

发表于4分钟前

回复 🍤☂️☂️🐖🐖👂🍉🍉“周不疑?”👣🐌🐀🐚🍀🍀


武庚纪第四季在线观看
热度
463139
点赞

友情链接: