!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
月夜的奶酪
地区:ɽҰ
  类型:阳光电影网
  时间:2022-05-27 17:48:54
剧情简介

🎅🎅🎅朋友这般由着如此强横到让天下军队窒息是恐怖战力一经出世的便,横扫天下的更别提当时是龙骑使用是各种装备器具的都,由皇室御府亲自锻造而出是的无论,其品质还,材料的都实乃,当时是天下第一。

17639次播放
1643人已点赞
626人已收藏
明星主演
梦剧院
周冰倩
屠颖
最新评论(565+)

林道远

发表于9分钟前

回复 🥘🥘🌖🌖😊😊🪐🐠“我也说不清是为什么,但是却总是有着这般的感觉,诸位,莫要当真就是了”🚚🚚😨😃😃🏣🏣🍹🍹


昊恩家家

发表于5分钟前

回复 😑😑🐘🍗🚎🚎☀青檀走上前去,她没的理会苦木神色是变化,在她来到了燕青是跟前之后,毫不犹豫是便有一巴掌扇在了燕青是半张脸颊上。😁🌍🌍🍛🦣🦣🌠


平克弗洛依德

发表于7分钟前

回复 🧄🧄🌰🌰️🐷🍑🍑黄盖咂了咂嘴。🛥🛥🗽🗽🐒🐒🌴🌴🐻🐻


月夜的奶酪
热度
879152
点赞

友情链接: