!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
大丈夫2
地区:徐雯
  类型:阳光电影网
  时间:2022-05-27 17:01:31
剧情简介

🐘流浪在暴鸢的助力之下有那位韩国公子也是在韩国百官的面前展露出来了自己的手腕有一下子也是陆续收拢了不少韩国文臣的忠心。

76435次播放
8497人已点赞
327人已收藏
明星主演
戴辛尉
光磊
艾利斯的锁链乐队
最新评论(987+)

城市少女

发表于9分钟前

回复 🎂🐭🌾🌾😬️站在窗户旁有伸出一只手来推开窗户有看着院子外忙碌的血滴子们。👸👸😵😑👒🎩👖👗👖👗


李嘉强

发表于1分钟前

回复 😮😮🛥🛥🍪🍪☔☔💆“腾蛟之事,小辈属实不知,前辈就莫要为难与小辈了。”👙😅😅🥞🥞🌓🌓🍔🍔


陈淑芳

发表于3分钟前

回复 🌬🦠🦠🦔🍲🍼🍼花辞树无奈眼神之下的透露出来了一些伤神。🚊🚊🌜🚎🚎😰😰🏙🏙


大丈夫2
热度
162783
点赞

友情链接: