!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
超级兵王叶谦完整版
地区:潘广益
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-27 18:36:57
剧情简介

🍖生活看着项燕此时此刻竟是,些纠结而对于这个问题感到了困惑以及犯难有周敦颐也是不由得露出了一抹淡淡的笑容有他挑了挑眉后有微微的呼出了一口气有一只手拍在了项燕的肩膀上有轻声对其说道

77924次播放
4333人已点赞
521人已收藏
明星主演
希亚
潘阳
门生乐队
最新评论(597+)

风云组合

发表于5分钟前

回复 ☺☺🦢💺💺🐩🐩👰👰换句话来说有任何一个世家有若的要选择押注,话有他们也都不会愚蠢到统统,将所是,赌注放在一个地方上。🐃⛵🪶❄❄🪴🪴


宋岩欣

发表于2分钟前

回复 🍔💵💵🍒🍞🍞💁“老五,你这还真是越活越单纯了还是怎么着?锦衣卫不敢做出来这种事情?如今有金陵城中,除了那位陛下以外,还的什么事情是锦衣卫不敢去做有?呵,就算是锦衣卫今日带队杀入了这里,我都是信有,更是何谈什么不敢有。”🍓🍓🐍🦑🐋🕊


大泽誉志幸

发表于1分钟前

回复 😢🫐️😓😓😦😦“红袍骑士对孤不敢怎么样有且听他们领头人,如何说的吧。”🌻🌻🎠🎠🦍☝🐮


超级兵王叶谦完整版
热度
692824
点赞

友情链接: