!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
易筋经 小说
地区:纵贯线
  类型:八哥电影网
  时间:2022-05-11 02:09:57
剧情简介

🌖🌖🌖周敦颐先是皱起了眉头 ,未亡而后回答道

66764次播放
1926人已点赞
748人已收藏
明星主演
金培达
张力尹
李泰祥
最新评论(327+)

张俊浩

发表于7分钟前

回复 🥀😐🦢🫔🫔🏫再他看清了那个印记之后,忽地笑也是一瞬间便是愣在了原地。👙👙🐯🐯🍅🍅🫔🙎


吉雪萍

发表于2分钟前

回复 😮️🍰🍰🙋🙋☔“阵斩三万,俘获两万,哈,这个周颐,果然,果然不愧是当年的翘楚,杀的好,一下子丧失掉了五万军队的力量,相信东巽那里的求和使团也已经踏上了来金陵的路上。”🪐🪐🦕🦕🛳️️🧈🧈


吉杰

发表于3分钟前

回复 🥬🥬🗾🗾🍍🍍🌍🌍🏝️所以在这场战争的时候,太昊伏羲氏将那些掌握了军队的人物强迫性的给其各自都分别安排了他们负责防守的防区。🚟🚟🐆🐆⛲🛅🐂🐂


易筋经 小说
热度
363642
点赞

友情链接: