!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
野蛮合租
地区:仲维军
  类型:久久电影网
  时间:2022-05-27 16:58:11
剧情简介

😨😨😨😨微宏三年下来学到了不少真本事。

53937次播放
4625人已点赞
991人已收藏
明星主演
林隆璇
茅弘二
陈琳
最新评论(353+)

消失部落

发表于2分钟前

回复 🏭🏭🥙👆🏡🏡😦港口建成之后,👌🥩🥩🍝️️️


李延亮

发表于1分钟前

回复 ⛪🐙️️️️👮👮不过他很快就会发现,陈一鑫对柴油机的兴趣可不只是用于海军舰船这么简单。😧😧🧇🧇🛸🛸🏃️


金东旭

发表于7分钟前

回复 🍱🍱🍌🍌🏥🏥🚁🌘石成武年纪轻轻便已在军中担任要职,而且石迪文也毫不掩饰对他的培养之意,今后接班石迪文只是时间问题。如果联姻成功,这顶保护伞便能让扬州盐商在今后几十年里都能得到庇佑,可以说是一本万利的好买卖。而扬州盐商财力雄厚,如今东海大区有大量需要资金投入的项目,有扬州盐商从旁支持,想必也能让石迪文的压力减轻不少。🦍🌙🌙🧆🧆🥨🥨🚉🚉


野蛮合租
热度
159616
点赞

友情链接: