!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
娇妻是个软萌小哭包
地区:凡言与冥
  类型:九九电影网
  时间:2022-05-27 16:49:50
剧情简介

🐇🐇🐇就如同南方地区在海运方面的优势一样,白垩纪北方大区所拥有的矿藏也是一种得天独厚的条件 ,白垩纪由此所产生的开发价值难以用数字估量 。白乐童刚考察完登莱地区的铜矿、煤矿、金矿 ,以及下游的加工业,对于工业化所带来的影响也有着更为明确的感知 。

67952次播放
1369人已点赞
941人已收藏
明星主演
文佩玲
徐仲薇
火风
最新评论(752+)

高娅媛

发表于6分钟前

回复 🚧🕷️🦦🍒🍒🚁🚁而城中心则是用于驻军日常操练的校场,占地约莫有六七十亩。围绕校场向东南西北四个方向扩展开来,则是各支部队的营房及生活设施。⚡⚡💑🙅😝🚃🚃


陈亚兰

发表于8分钟前

回复 🏯🏯🍏🍃️️🍌🍌“根据军情局所搜集到的信息,大明目前仍在中原地区秘密筹集物资,近一年其工部对钢铁、硫磺、硝石等材料都加大了采购力度,我们有理由认为大明是在暗中训练火器部队。”🍄💍😜😣🍩


谷村新司

发表于1分钟前

回复 ✌✌🦭🦭👉🌔🌔🌙🌙而白乐童此行的任务之一,便是要向各个官办学校宣讲新教材的教学要点。他本来是安排了通知各校负责人到福山县集中开会,不过既然这趟已经到了登州中学,那就顺便把事情办了,权当是给登州中学开小灶了。🥒️️🍣🍣✋🌰


娇妻是个软萌小哭包
热度
311823
点赞

友情链接: