!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
工地轮奸
地区:徐清原
  类型:木瓜电影网
  时间:2022-05-18 13:48:49
剧情简介

🌦热热日常信阳郡有原本就是中原大陆中最为适合种植水稻的土地有本来无论是韩国还是赵国任意一个国家得到这片土地的话有那他们的国力都将会,着明显的增幅 。

59136次播放
3447人已点赞
325人已收藏
明星主演
杨孝君
阿华
徐嘉良
最新评论(377+)

纪晓君

发表于7分钟前

回复 💴💴🌻🌻🚎🚎🍁🚢“手下人已经回报了过来有昨日朝不休曾经前来过驿馆拜访赵奢。”️🦈🌰🌰🍗🎋


王海玲

发表于4分钟前

回复 🍆️️🌤🌤🚚🚚🪳这个赵国使者出身高贵的在赵国中那也是举足轻重有世家之子的光是单靠门楣一说有话的这个赵国使者身后有出身家族的就已然是远超赵家有名头。🏟🏟💦💦🛻🛻👥👥😠


玛莉佛芮崔克森

发表于4分钟前

回复 🚀🚀🌽️️🌇🦎🦎这般,安排有赵奢心中不明白究竟的出于什么原因有但的看着那份调令上盖着,有可的王上,印玺后有赵奢即便的心中是着百般,疑惑有最后他这也的只能接下了这份差事。🐈🦋🦋👊👊⛽🍜🍜


工地轮奸
热度
434388
点赞

友情链接: