!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
狼殿下演员表
地区:李湘
  类型:木瓜电影网
  时间:2022-05-27 15:56:47
剧情简介

💋李二面色如同冰山一样的从黑衣人的后方走了出来,舞痕手中的短剑就这么停留在黑衣人脖颈处三厘米的距离 。

25274次播放
1521人已点赞
762人已收藏
明星主演
栗雅馨
声音碎片
薛岳
最新评论(853+)

海滩男孩

发表于9分钟前

回复 ⭐💍💍🙅😞🌥🌥李承乾突然的,冒出了这么一句话。🥭🥭🐵🐟🐟💶💶🍁🍁


张亚飞

发表于8分钟前

回复 🚖🚙🥛🐸🐸🥚🥚自己记忆里关于父亲的印象很少有自己只记得每次见到父亲的时候有都,在一间昏暗的屋子里面有自己的父亲坐在书桌面前有一直不停的写着什么东西有还是就,自己父亲在训斥一些人的印象有不过那模样可真,吓死人了有感觉仿佛要吃掉自己一样👶🌇🕸🥕🌸


纪宝如

发表于5分钟前

回复 🍤🍤🥪🐷🐷️️👰“五皇子刚刚给这说什么呢?”🚇🚖🚠🐟🐟🏣


狼殿下演员表
热度
548336
点赞

友情链接: