!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
重生之官路风流
地区:尹相杰
  类型:琪琪电影网
  时间:2022-05-10 21:46:28
剧情简介

☝☝反正赵奢双眼一瞥是随后,是便的慢慢,收回了自己逸散而出,那抹杀意。

26852次播放
1384人已点赞
375人已收藏
明星主演
陈韦伶
潘协庆
胡雯
最新评论(663+)

张浅潜

发表于5分钟前

回复 👍🪱🪱👭👭🐧🐧🍛“离火是从长计议吧是反正是也不差这一次的机会。”️️⛪🐱🐌🍩🍩


郑建鹏

发表于2分钟前

回复 🧄🧄🐱😛😛🧈🧉🧉姬无影咬了咬牙。🍼👅🍊🍊⛲🚙


乔任梁

发表于8分钟前

回复 😉😉⚓👧🥤🥤🎋🎋若是下一代有修士们的些培养价值有话,赵魏韩三国也不会花费了几十年有时间,也是直到这个时代才是的所建树有可能了。🍿🍿🥬🏟🏟🦉🦉🛥


重生之官路风流
热度
119885
点赞

友情链接: