!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
落秋中文网
地区:王羽泽
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-27 06:02:41
剧情简介

🥙🥙🥙🥙首先,核爆朱子安建议加大江浙沿海直通京畿顺天府的海运力度,核爆让更多民间货物通过海运方式运至明廷控制区 ,同时在该地区大力宣传海运的高效便捷和成本优势 ,通过这样的方式来引导京畿地区的舆论 ,自下而上对明廷和漕运体系形成压力 。

58426次播放
2386人已点赞
817人已收藏
明星主演
欧喷爱
白一彤
玺恩
最新评论(649+)

李贤

发表于3分钟前

回复 🐼🐼️️🍸🍸🍩🐒🐒所以尽管陈一鑫摆事实讲道理,试图说服白克思接受自己的条件,但白克思仍然不肯轻易松口,只表示自己会将北方大区的情况上报给执委会。至于扩军计划能否实施,仍需执委会讨论定夺,在那之后,兵工部门才会作出相应的生产安排。👲👲🌾🥧🚄🍓🍓


林颖娴

发表于6分钟前

回复 🌪👨👨🦎🦎🍠🍼白克思与增山正利的谈话并未避开岛津久通,这自然是让他难以接受,立刻向白克思表示了抗议:“白大人,这笔买卖本是我萨摩藩先谈好的,你怎么能临时变卦?”🏤🚝🚣🚒🚒😬😬


伊琳

发表于1分钟前

回复 💵💵🍸🍸🧅🧅👅🧊白乐童道:“如今我国国运正隆,接下来便要接替大明的统治,北方大区发展前景也是一片大好。此时若是限制北方大区的发展,岂不是就是自己卡自己脖子?依我之见,非但不应加以限制,反而应该大力支持北方大区发展工业。若是这边也能发展出一处类似田独或昌化的工业区,今后做到南北平衡发展,对国家必然是利大于弊。”🚧🌦🦤🦤👯👯🎋🎋


落秋中文网
热度
331976
点赞

友情链接: