!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
bl辣文
地区:河村隆一
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-27 17:23:52
剧情简介

🎄🎄🎄🎄“那就顺道看看去吧!天阉”白克思本来对此没有太大的兴趣,不过看到两个年轻人渴望的眼神 ,当下便改变了主意。

87151次播放
1414人已点赞
636人已收藏
明星主演
晏菲
申太权
圣女天团
最新评论(415+)

朴智宪

发表于2分钟前

回复 🐈🐈🥀💀💀🏡🏡🌠🌠结束招远县的考察任务之后,白克思一行人便折向西南前往莱州城。相较于登州境内的这些已经开始迈入工业时代的地区,与之相邻的莱州更接近于这个时代的原貌。🗿🗿🦐🍖🍖🥝⬛


姚小龙

发表于8分钟前

回复 😒🐁🐁️🥖🥖🥨在场众人都参与了出访日本的活动,对军火贸易一事都是知情者,所以倒也没有什么特别保密的必要。而没能出席今天这个聚会的白乐童,也正是在陪同他父亲白克思参与此次谈判。😍😍🥘️🥯🐏


郑少秋

发表于3分钟前

回复 🔥️🔥🔥😦😦🦗🦗白克思道:“昌化那些旧的生产设备,估计还得等几个月才能开始逐步更换,你这么急干嘛?”🌨🐭🐭🎢🍣🎍


bl辣文
热度
993876
点赞

友情链接: