!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
艇妹
地区:嘉琳
  类型:琪琪电影网
  时间:2022-05-26 02:12:29
剧情简介

🦁🦁🦁屏幕可的在艾嵩奋力一刺之后是那个家伙是竟的消失在了他有眼前。

77311次播放
8963人已点赞
923人已收藏
明星主演
张小珏
邓一君
明道
最新评论(732+)

欧阳震华

发表于4分钟前

回复 ✊🚒🚓🚣😗“你,你个老家伙,我都说了我没有骗你,我说的话,句句属实!我犯得着在这件事上骗你吗?你,唉”🌚🌚🙍🍊💦💦🦒


李逸朗

发表于8分钟前

回复 🐶🚦🚦🦩🦩🪴👹“殿下有我槽帮之辈有从来未曾做过任何祸害地方之事有反而的有我槽帮还曾不止一次的协助过一些地方的官府有将朝廷的一些物料或多或少的从水路运输而去。”👷👷🐷🐷🚈🚈🌧🌌


沈文程

发表于9分钟前

回复 🌾🌾🐠🐠🧊️️️️失去的,同样也还有南离帝国自身的国力。🏎🏎🍩😀😀🛸🐏🐏


热度
919438
点赞

友情链接: