!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
星际之门第一季
地区:陈旭
  类型:九九电影网
  时间:2022-05-24 02:38:54
剧情简介

👦“这些年过去了,造物只有你还在不停的蛊惑着那些可怜的家伙们,造物让他们仍然在为你那不切实际的虚幻梦想而努力  ,结果事到临头呢 ?你难不成到现在还没有发现 ,你原本自以为的大势所趋 ,其实早在你决定如此做的时候  ,你便已经是站到了大势的对立面吗 ?”

88127次播放
2821人已点赞
413人已收藏
明星主演
胡兵
洪玮
黄泆潼
最新评论(738+)

功夫

发表于7分钟前

回复 💼😳👏👏🐢🥜🥜啧啧啧,潘美啊潘美,这一切,原来都在你的计算当中啊☺🌂🍷😆😆✈✈


朱文昌

发表于5分钟前

回复 ️️🥫👆👆👌🌩没过多大一阵子,地牢的通道变得越发的潮湿阴暗,而忽地笑也是感觉,他们这条道路越往后面走,他只感觉自己不由得感受到了他的身体周遭感受到了一些可怕的寒意。🌌🌌🛸🐁🐁🚍🐣🐣


珍纳

发表于2分钟前

回复 🎋🎋🙎🍾😔🐇“让他们上来吧,本将就在这里等着他们”🍫🌗🌗🦇🐹🐹😧


星际之门第一季
热度
974982
点赞

友情链接: