!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
老男孩电影下载
地区:魏佳庆
  类型:阳光电影网
  时间:2022-05-27 16:06:58
剧情简介

😤😤魔法该不会真的被自己一语成谶了吧  ?

16745次播放
6177人已点赞
121人已收藏
明星主演
梁紫丹
李彩桦
李雨寰
最新评论(382+)

刘星

发表于8分钟前

回复 🍄👌🐌🐌💮🦑而此时此刻的襄阳城内,四个方向的城门则是出现了奇妙的事情🏠🛅❄❄💦🏪🏪


荒山亮

发表于5分钟前

回复 🍄🍄🐸🐸🏣🏣️🌁梁冀现在脑子虽然还晕乎乎的,但是他知道,自己的苦日子,马上就要熬到头了,自己啊,马上就可以,离开江夏这个危险的地方了。🫒🫒🍥🪴🪴🚃🥖


海燕

发表于7分钟前

回复 🍰🍰🚡️🥣️️所以说在从陈杭口中得知了此时江夏城外的那支神秘军队乃是全员着重甲后背弓弩的情况下,齐无恨才会对此感到一些后怕的🏯🏯😈👈👈🌒🌒


老男孩电影下载
热度
259931
点赞

友情链接: