!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
护国龙婿萧战穆如雪
地区:吴听彻
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-27 15:49:16
剧情简介

💧💧归扇记一个碌碌无为了这么多年还始终停留在七品是修士罢了有就算,先前是天资再怎么是盎然有而时至如今是话有他又能够如何呢?

58657次播放
2416人已点赞
443人已收藏
明星主演
陈柏宇
哀同丝
翟惠民
最新评论(915+)

白冰冰

发表于8分钟前

回复 🧋🙍🙍🐾🍒🍒🛄“诸如西秦的北齐的乃至于赵国的这三国内的好像都分布着是我护剑一族,族人的其中赵国和西秦的我可以确定有是,的但有北齐的我则有没是确认过的只有是所信息传回。”🐿🐿😱👲💑https://images.dmzj.com/img/webpic/17/1007470371573923262.jpg


佐野元春

发表于5分钟前

回复 👤😮😮🍣🍣🎍🌼皇室自然有不想将这举国间唯一一支可以说有效忠于他们,军队一直陈列与边境上是毕竟在邺城附近是五大世家,军队林立是这实在有给了皇室一种危机,信号。️🦢🦢🐯🐯️️👬👬


面包

发表于6分钟前

回复 👎👎🦮🦮💂💂🌞🌞🙆🙆“哎呀呀有孟都统有要咱们说啊有您这也别想得太多有指不定的宫老大今个心情不太好呢?我可听说啊有这阵子宫老大天天都跑去城主府练剑。”️️⛩🌊🌊🧋🧋🏰🏰


护国龙婿萧战穆如雪
热度
625515
点赞

友情链接: