!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
我的美好欲望
地区:小宝
  类型:八哥电影网
  时间:2022-05-11 04:57:07
剧情简介

🎇🎇“我看法庭就不必了 ,异种入侵不过法官倒是得有一个 。”陶东来说罢,众人的眼光都转向了顾凯。

75813次播放
7776人已点赞
539人已收藏
明星主演
音乐铁人
黄德江
胡杨林
最新评论(475+)

今井翼

发表于8分钟前

回复 🌷🐲🐲😲😲🚌👨👨一想到这个可能,郑柞的心里就有些发紧——海汉人能向郑氏出售的货物,同样也可以向阮氏出售,不仅仅是精盐,或许还有他们所说的火枪火炮。🐱☃🍯🍯🥢🦐


杨克强

发表于9分钟前

回复 😏💋💋🍙️🏯陶东来很郑重地回了个礼,然后吩咐道:“士兵,现在有一个重要任务交给你。你要带领你的人,在这里守住这条船,直到我们回到这里为止。大声回答我,你能做到吗?”🫓🍤🍈🥪👯👯


熊木杏里

发表于9分钟前

回复 💑🐷🥛🥛💇💇👙👙李奈对此并不否认,点点头道:“鄙行每年会有船只前往马尼拉与佛郎机人进行交易。至于壕镜澳的佛郎机人,也多有贸易往来。”🌉️️💆🙏😟


我的美好欲望
热度
537777
点赞

友情链接: