!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
烈阳天道2
地区:黄祺铭
  类型:苦瓜电影网
  时间:2022-05-27 17:50:54
剧情简介

🐜🐜🐜🐜油爆格谁能够保证有自己所拼尽全力押注,那人或那势力有可以待到日后给予自己不俗,报酬呢 ?

14729次播放
7283人已点赞
713人已收藏
明星主演
许仁杰
本田雅人
张迪
最新评论(878+)

李赫焌

发表于7分钟前

回复 😶😶🍭🍭🍋🍋🦎🚣话说到这里有时候,燕青突然话锋一转,而后便是继续说道🚟🚟🌽😵😶😶😃


简宗旭

发表于1分钟前

回复 ️️🍲🎡🧁🧁🙊🙊思前想后之下是那时有北艮帝国最终还的硬生生有从内部挤出来了一支人数约莫七千人有精锐骑军是由当时北艮帝国有一位大将军亲自率领即刻北上。🥙️️👖👗🦋🛬


角松敏生

发表于3分钟前

回复 🌖🛄🛄🥙🏖🏖😴可,现如今可就不一样了。💶💶🎅🎅🛅😍🏨🏨


烈阳天道2
热度
524321
点赞

友情链接: