!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
男友让我朝着坚硬坐下去
地区:苏遇
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-27 16:31:19
剧情简介

🦪🦪两套铁模浇铸完成之后 ,未夕刘星礼才取下嘴里的哨子 ,未夕回到众人围观的位置。就这么几分钟的工夫,刘星礼已经是热得满头大汗 ,足见刚才他所站位置的温度之高。旁人有人立刻递上了一杯凉开水,刘星礼也不客气,摘下口罩之后接过来咕咚咕咚喝了大半,这才抹了下嘴角道:“今天时间太紧 ,来不及搞中心冷却法了  ,要用那种铸炮法  ,型芯得进行单独的加工,比较麻烦一点 。等这次铸炮试射成功了,定型生产的时候再用好了 。”

16833次播放
1794人已点赞
721人已收藏
明星主演
张谦卑
慕容萱
吴婉芳
最新评论(256+)

基地能手乐队

发表于2分钟前

回复 🦇🙊🦤🚋🍄在古卫的指挥下,众人很快便从仓库中推出了一门6磅陆军炮,后面跟着一辆装运弹药的平板小车。与平时训练所不同的是,炮手当中没有再采用归化民,而是清一色隶属于军警部的穿越众,这也是为了确保这次武力展示能够顺利进行。🦒🦒🌰⭐🦀🦀🥑


苏慧伦

发表于8分钟前

回复 😂☄☄😬😬🦐🦐🍬但高桥南上位之后,这种情况就得到了根本性的改变。高桥南跟明军士兵和中国海盗都没什么交情,自然也不会留什么情面,那些浪人倭寇虽然与他同出一国,但在他眼里却并非同一个等级的的存在,而在武士道精神中上级对下级的责骂和惩罚本来就是天经地义的事情。至于剩下的那些黑不溜秋的南海海盗,在高桥南看来根本就只是群还没开化的猴子而已——自从他偶然听到任亮发表过这种言论之后,就深以为然,将其奉为正理了。🌳️️🐜🚐🚐🐷


中尾谕介

发表于9分钟前

回复 🌶🥦🥦🏙🏙👫🎍🎍对于这些物资的交接处理,工作组决定还是让两家商行直接组织船只将货物送去三亚大本营。这一是因为穿越众本身的海上运力不够,二来也省去了在崖州转运货物耗费的时间和金钱。以后的大宗交易都照此模式,在崖州城这边谈定交易内容,然后商行持工作组签字盖章的定单去胜利港进行货物交割。而穿越众这边有电台作为通讯手段,自然也可以有效保证这种交易方式不会出现漏洞。🌵🌵💫💫💐🌘🌘👉👉


男友让我朝着坚硬坐下去
热度
495698
点赞

友情链接: