!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
一路向西中文
地区:张佑方
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-27 16:32:19
剧情简介

💧“少爷啊  ,舔狗圣杯您就莫要说下去了,我啊,现在只要一个人好好的静一静就好了”

55634次播放
7635人已点赞
293人已收藏
明星主演
郑哲
狄波拉哈利
曹轩宾
最新评论(222+)

田华杜磊

发表于7分钟前

回复 🏭🏭🍥🚢🌥🌥🍦南离帝国的这些锦衣卫,还真是让人喜欢不起来呢🐓🍌🫑🥪👬


壱岐尾彩花

发表于8分钟前

回复 🎆🦘😮😮🍡🏍若不是因为这一次周敦颐在这盘棋局里面的角色着实是太过于重要,而且南离帝国国内也没有人可以取代他的位置的话,就是这两三万守备军的兵权,他李敦民也是压根就不想给周敦颐的。🍺💄💅👓👄👄👻


冷漠

发表于3分钟前

回复 ⛈⛈🐧👯☘🍗细柳营在南离帝国军队里面的名气,可不小啊,然而按照项燕的这话所说,他身后的这支周王卫有着与细柳营相提并论的战力,这,着实是让他太史慈感到有些惊吓。🦔🪰👝👝🛳🛳🛩


一路向西中文
热度
279152
点赞

友情链接: