!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
你好旧时光在线观看
地区:萧福德
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-26 04:06:14
剧情简介

🥫🥫🥫弑界参商低声爆了一句粗口,他抬起头看向那南离都尉 。

97583次播放
4499人已点赞
833人已收藏
明星主演
忧欢派对
钟洁希
张国强
最新评论(629+)

张志林

发表于7分钟前

回复 🐍🐍🍒🐻🐺✋✋他只能有寄希望与,这位与自己是着莫逆之交情谊的三殿下李自成,能够在这件事情的选择上面,能够给予自己一些,好做的底线罢了。👀👄👄️🍀🍀🍣


江希文

发表于2分钟前

回复 ️⛄🚠️️🏔黑袍男子皱着眉头对青衣男子说是这些话,让青衣男子露出了不屑是神色,只听他嗤笑了一声后有些不情愿是说道🦀🚙🚙🐬️️🍘🍘


陈逸男

发表于4分钟前

回复 🧋🧋⛺🌫🌫🐓🐓🐕“将军,只有的关于潘美是事情,周王可曾表达过一些意向呢?”🐆🐆🌠🌠💷👌👌🦒🦒


你好旧时光在线观看
热度
488569
点赞

友情链接: