!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
混在大唐的工科宅男
地区:陈依然
  类型:苦瓜电影网
  时间:2022-05-29 20:46:54
剧情简介

👱👱👱👱乾公公也是叹了一口气,剑圣他哪里不知道,剑圣他在看到这封信的第一时间就已经是认了出来这是周王爷亲笔书写的一封信 ,所以说在认出来笔迹的同时  ,乾公公的内心已经是对于前线的战事做好了一些准备 。

26671次播放
7191人已点赞
744人已收藏
明星主演
林姗
小护士
神秘园
最新评论(328+)

李佳璐

发表于8分钟前

回复 🌸🍇🍇🍸🍸😝🚢🚢就比如看守北城门的那伍长,当年就是他的麾下,所以在每次见到他的时候,才会那般的礼遇有加🍐🍐🎋🎋🐕🐕🐮🎢


华少

发表于7分钟前

回复 🐝🐝🎑🧉🏢🏢🦧🦧说完了这些评价之后,周敦颐舔了舔嘴唇,陆炳这个小家伙,可是留守金陵的两位千户之一,他这些年一直都呆在金陵城没怎么出去过,所以自然而然的,也是会对这位锦衣卫千户有过一些了解的🐻🕌🕌🛩🛩🚀🚀🚄🚄


陈韦伶

发表于7分钟前

回复 👄👄👥🐐🐐💮🌺紧接着,罗艺将自己在军营与姬发相见而后所交谈交易的一些事情大致的给燕地九骑的剩下几人简单的说了一下🫔🍧🧂️🥜


混在大唐的工科宅男
热度
485493
点赞

友情链接: